Niniejsza Polityka prywatności określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniana nieodpłatnie na stronie internetowej www.papis.pl.

 

Podstawę prawną niniejszej Polityki prywatności stanowią:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
 3. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);

 

Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności jej postanowień z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

 

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem komorniki@papis.pl, oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Poznańska 107,
62-052 Komorniki. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

 

§1

Definicje

Formularz – finansowanie – usługa, dzięki której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość bezpośredniego złożenia zapytania podmiotowi trzeciemu w celu otrzymania kalkulacji potencjalnej raty kredytowej lub leasingowej

Formularz kontaktowy – usługa, dzięki której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość wysłania zapytania do Usługodawcy lub podmiotu współpracującego;

Formularz odkup – usługa, dzięki której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość bezpośredniego wysłania zapytania do Usługodawcy lub podmiotu współpracującego z prośbą o kontakt, w celu podjęcia działań zmierzających do odkupu samochodu;

Formularz serwis/lakierniausługa, dzięki której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość bezpośredniego wysłania zapytania do podmiotu trzeciego, dotyczącego możliwości skorzystania ze stacjonarnego serwisu samochodowego;

Formularz – ubezpieczenie – usługa, dzięki której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość bezpośredniego złożenia zapytania podmiotowi trzeciemu w celu otrzymania kalkulacji ubezpieczeniowej dotyczącej samochodu

Podmiot współpracujący/podmiot trzeci – odrębny podmiot prawny współpracujący z Usługodawcą, w ramach kompleksowego świadczenia usług w zakresie odkupu, sprzedaży i serwisowania samochodów; podmiotem współpracującym/podmiotem trzecim są: Salony Papis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, ul. Poznańska 107,
62-052 Komorniki NIP: 783-174-14-06, REGON: 364-376-594, KRS: 616248 oraz Papis Serwis Krzysztof Papis, ul. Poznańska 107, 62-052 Komorniki, NIP: 777-103-62-93.

Serwis – strona internetowa www.papis.pl

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

Usługodawca – Salony Papis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, ul. Poznańska 107, 62-052 Komorniki NIP: 783-174-14-06, REGON: 364-376-594, KRS: 616248

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną korzystająca z Serwisu.

 

§2

Serwis oraz świadczenie Usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:
 1. Formularz kontaktowy
 2. Formularz – finansowanie
 3. Formularz – odkup
 4. Formularz – serwis/lakiernia
 5. Formularz – ubezpieczenie
 1. Korzystanie z Usług wymienionych w §2 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Polityki prywatności oraz podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3, dla danego rodzaju Usługi.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Do korzystania z Usług w Serwisie konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 4. Dostęp do Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Polityki prywatności przez Użytkownika.
 6. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
 7. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkownika w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 8. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik może składać:
 1. W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;
 2. W formie wiadomości elektronicznej na adres: komorniki@papis.pl
 1. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.
 3. W ramach korzystania z Serwisu nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, umowy ubezpieczenia, umowy kredytu, umowy świadczenia usług serwisowych lub jakiejkolwiek innej umowy, za wyjątkiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Czynności podejmowane na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z Usługodawcą lub podmiotem współpracującym i uzyskania informacji, na podstawie których może on podjąć ostateczną decyzję w zakresie skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę lub podmiot współpracujący.

 

§3

Dane osobowe

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
 2. Korzystanie z Usług wymaga udostępnienia przez Użytkownika informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe. Udostępnienie danych odbywa się na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio na rzecz odpowiedniego podmiotu współpracującego tj. Papis Serwis Krzysztof Papis w zakresie Usługi Formularz-finansowanie oraz Usługi Formularz – serwis/lakiernia oraz Salony Papis sp. z o.o. dla pozostałych Usług.
 3. Usługodawca lub podmiot współpracujący będzie przetwarzał następujące dane osobowe Użytkownika:
 1. Dla Usługi Formularz kontaktowy – imię i nazwisko;
 2. Dla Usługi Formularz – finansowanie – imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 3. Dla Usługi Formularz – odkup – imię, nazwisko adres poczty elektronicznej, telefon,
 4. Dla Usługi Formularz – serwis/lakiernia – imię, nazwisko adres poczty elektronicznej, telefon,
 5. Dla Usługi Formularz – ubezpieczenie, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, PESEL, adres zamieszkania.
 1. Informacje uzyskiwane od Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na żądanie Użytkownika oraz realizacji tejże umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Serwisu i świadczenia Usług, które mogą być nią objęte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. podjęcia niezbędnych czynności umożliwiających organizację spotkania celem wyceny samochodu, oddania samochodu do serwisu/lakierni, uzyskanie oferty od podmiotu trzeciego (banku, instytucji ubezpieczeniowej) lub przedstawienia warunków, wyceny lub kalkulacji kredytowych, leasingowych lub ubezpieczeniowych – na wyraźne żądanie Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące, w szczególności w celach kontaktu z Użytkownikiem, ochrony praw osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokonywania pomiarów statystycznych i analitycznych, prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy i korzystania z Usług. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej na który wysłane zostało pierwsze zapytanie lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Użytkownika. Nadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.
 2. Usługodawca jak i podmioty współpracujące są samodzielnymi Administratorami Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych im przez Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i korzystania przez Użytkownika z Usług. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z usług kredytowych, leasingowych lub ubezpieczeniowych, będących kontynuacją podjętego kontaktu w ramach Serwisu, Usługodawca lub podmioty współpracujące będą występować w tej sytuacji w roli pośrednika, a zarazem podmiotów na rzecz których wybrane banki oraz instytucje ubezpieczeniowe dokonały powierzenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do dalszych danych uzyskiwanych do celów kredytowych, leasingowych lub ubezpieczeniowych, Usługodawca lub podmiot współpracujący nie są administratorami tych danych osobowych w rozumieniu RODO. Pozyskane dane są przekazywane na rzecz banków oraz instytucji ubezpieczeniowych w celu oceny zdolności kredytowej, przygotowania i przedstawienia oferty, wyliczenia składki polisy, złożenia za pośrednictwem Usługodawcy wniosku kredytowego lub leasingowego. Przetwarzanie danych przez Usługodawcę lub podmiot współpracujący znajduje swoją podstawę w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych z odpowiednimi bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi.
 3. Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
 4. Usługodawca oraz podmioty współpracujące udzielają informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Usługodawca oraz podmioty współpracujące mogą powierzać do przetwarzania dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją Umowy, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO.
 6. Usługodawca oraz podmioty współpracujące jako Administratorzy Danych Osobowych dbają o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosują zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych.
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas realizacji Usług oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
 9. Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookie, local storage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu wyświetlania reklam usług i produktów Usługodawcy na innych stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika oraz analizowania ruchu w Serwisie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy Użytkownik odwiedza różne strony w Internecie.
 10. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §3 ust. 13 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu „Cookies”.
 11. Użytkownik może wycofać zgodę wskazaną w §3 ust. 14, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę lub korzystania z Serwisu.
 12. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu jak np. autouzupełniania treści uprzednio podanych przez Użytkowników, czy zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu.
 13. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (tzw. profilowaniu), ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

 

§4

Prawo własności intelektualnej

 1. Serwis objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Serwisie jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej.
 4. Wszelkie opisy lub zdjęcia towarów znajdujące się w Serwisie nie pochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym mają na celu przekazanie Użytkownikowi wiadomości o cechach, rodzaju, jakości, przeznaczenia lub pochodzeniu towaru lub w celach reklamy towarów. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej pozwalających mu na korzystnie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę na ich wykorzystanie.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności. W przypadku takiej zmiany, nowa treść zostanie opublikowana w Serwisie z odpowiednią adnotacją o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności równoznaczne jest z ich akceptacją.
 4. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Polityce prywatności.
 5. Zmiany dotyczące aktualizacji danych Usługodawcy lub podmiotów współpracujących nie stanowią zmiany Polityki prywatności.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Polityki prywatności oraz Umowy jest prawo polskie.
 7. W przypadku sporów wynikłych z Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym konsumentem, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Polityki prywatności zostanie uznana za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
 9. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.10.2018r.